FAQ

Najczęściej zadawane pytania przez potencjalnych najemców.

 1. Kaucja jest pobierana na pokrycie ewentualnych szkód, niedopłat, opłat administracyjnych czy awarii związanych z zawartą umową najmu. Pieniądze te zwracane są po wyprowadzce, zdaniu mieszkania i po rozliczeniu końcowym, mającym swój wyraz w podpisanym protokole zdawczo-odbiorczym. Zwyczajowy czas „zamknięcia” umowy najmu to 30 dni. W tym czasie możemy również otrzymać informacje o ewentualnych niedopłatach za media od dostawców zewnętrznych.
 2. Wpłata kaucji następuje tylko i wyłącznie w jednej transzy w dniu podpisania umowy najmu. Jej wysokość jest zazwyczaj określana jako jedno- lub dwukrotność kwoty czynszu za wynajmowany lokal.
 3. Umowa na czas określony daje większe bezpieczeństwo stronom zawierającym umowę. Właścicielowi mieszkania pozwala skalkulować zyski ze z góry określonego umową okresu najmu. Czas określony chroni również najemcę przed przedwczesnym wycofaniem się właściciela z umowy i utratą mieszkania z dnia na dzień.

 4. Co do zasady wcześniejsze wyprowadzenie się z wynajmowanego mieszkania nie zwalnia najemcy z uregulowania należności za cały okres, na który zawarto umowę najmu. Zdając sobie jednak sprawę, że w życiu zdarzają się rózne przypadki, staramy się wychodzić naszym najemcom na przeciw.

  Istnieje możliwość znalezienia najemcy na swoje miejsce na czas. Po jego sprawdzeniu i akceptacji przez naszych specjalistów, możemy przepisać umowę.

  Zdarzają się również, za zgodą właściciela mieszkania, przypadki wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Umowa jest rozwiązywana po pobraniu od najemcy opłaty w wysokości jednomiesięcznego czynszu w ramach rekompensaty za nieprzewidziany pustostan. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, rozstrzygane indywidualnie.

 5. W przypadku wynajmu mieszkania grupie osób, najczęściej sporządzana jest jedna umowa, w której stronami są wszyscy najemcy. Wówczas wszyscy wspólnie i solidarnie odpowiadają za swoje zobowiązania. Wyjątkiem są umowy najmu „na pokoje”, gdzie za samodzielnie wynajmowany pokój najemca odpowiada indywidualnie. Innymi słowy, obowiązki wynikające z umowy najmu zawsze dzielimy na ilość osób, które są jej stronami. Najemca, który decyduje się na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, ponosi związane z tym konsekwencje.

 6. Osobą decydującą o mieszkaniu jest jego właściciel. Jeśli uzyskamy jego zgodę możemy założyć internet. Warto przy tym zaznaczyć, że umowy na internet czy telewizję najemca zawsze zakłada na siebie. Po zakończeniu najmu w danej lokalizacji, najemca może przenieść usługę do nowego miejsca zamieszkania.

 7. Najem jest możliwy jedynie wtedy, gdy najemca udokumentuje swoje źródło dochodów oraz ich wysokość, pozwalającą na bieżące regulowanie zobowiązań wynikających z umowy. W przypadku braku zatrudnienia, sytuacja każdego z potencjalnych najemców traktowana jest indywidualnie. Bywa, że najem jest możliwy, ale obwarowany jest dodatkowymi zabezpieczeniami, np. opłata za cały okres najmu z góry czy wyższa kaucja.

 8. Drobnych napraw, takich jak wymiana żarówki, najemca dokonuje samodzielnie i na własny koszt. Jeśli mamy do czynienia z poważniejszą awarią należy zdać się na wiedzę i doświadczenie fachowców. W pierwszej kolejności warto poprosić o pomoc administratora budynku. Pomoc można również uzyskać w naszym telefonicznym biurze klienta (pon-pt, 8-16). Jeśli awaria czy usterka powstała z winy najemcy, naprawiana jest na jego koszt.

 9. Mzuri w relacji z najemcami jest pełnomocnikiem właściciela mieszkania.

 10. Na media, czyli tzw. bieżące koszty eksploatacji mieszkania, składają się takie opłaty jak energia elektryczna, gaz, woda i ogrzewanie. Są to opłaty naliczane po otrzymaniu rachunków od dostawcy, wysyłanych po odczycie liczników. W Mzuri opłat tych dokonujemy za najemcę, na podstawie faktur otrzymywanych od poszczególnych dystrybutorów mediów.