FAQ

Najczęściej zadawane pytania przez inwestorów zainteresowanych przystąpieniem do Mzuri CFI.

 1. Można zainwestować 13.000 zł. Cena nominalna jednego udziału to 1.000 zł. Oznacza to, że zainwestować można wielokrotność 1.000 zł (ale nie mniej niż 10.000 zł).
 2. Wysyłamy dokumenty również za granicę.
 3. Tak.
 4. Jeżeli posiadają Państwo małżeńską wspólnotę majątkową nie ma konieczności, aby obie osoby figurowały na umowie. Zgodnie z prawem, obojgu Państwu będą przysługiwały nabyte udziały. Wpisanie dwóch osób na umowie rodzi konieczność udzielania dwóch pełnomocnictw oraz komplikuje kwestie kontaktowe i organizacyjne spółki (jeden inwestor ale dwa podmioty).

  W przypadku braku małżeńskiej wspólnoty majątkowej i chęci inwestowania w dwie osoby, należałoby podpisać dwie oddzielne umowy.

 5. W przypadku spółki Mzuri CFI 6 udziały kategorii A objęli tylko wspólnicy-założyciele, czyli Mzuri sp. z o.o. oraz Mzuri Investments Sp. z o.o., które zainwestowały w nową spółkę 50 tys. zł. Uprawnienia związane z tymi udziałami opisane są szczegółowo w art. 4 ust. 6 umowy spółki i dotyczą one powoływania Rady Nadzorczej i głosowania podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, większej niż w przypadku udziałów kategorii B liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zastrzeżenia wymogu zgody przy zmianie umowy spółki oraz prawa pierwokupu udziałów.

  Każdy nowy inwestor nabywa udziały kategorii B.

 6. 10% to roczna stopa zwrotu odzwierciedlająca zysk netto Mzuri CFI 6 w stosunku do zainwestowanego kapitału. Stopa ta uwzględnia wszystkie przewidywane koszty Mzuri CFI 6.

  Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia zysku dla inwestora przy założeniu, że inwestycja trwać będzie 24 miesiące:

  10% x 50.000 zł / 12 x 24 = 10.000 zł

  Od tak wyliczonej kwoty należy odjąć podatek od dochodów kapitałowych (wyliczenia wykonano dla osoby rozliczającej się wg skali podatkowej, którą obejmuje I próg podatkowy):

  10.000 zł – 18% = 8.200 zł

  W momencie zakończenia inwestycji wypłacony zostanie zainwestowany kapitał oraz zysk.

 7. Ceny sprzedaży mieszkań ustalane będą na takim poziomie, aby wyważyć interesy obu stron - sprzedających i kupujących. Podstawą kalkulacji jest oczekiwany zwrot z najmu dla inwestora nabywającego mieszkanie oraz odpowiedni zysk dla udziałowców Mzuri CFI.
 8. W Strefie Inwestora raz na kwartał publikowane będą syntetyczne informacje finansowe dotyczące ostatnich trzech miesięcy działalności spółki. Ponadto wspólnicy będą na bieżąco informowani o przebiegu procesu inwestycyjnego. Podsumowanie wszystkich ważniejszych informacji dotyczących działalności operacyjnej, finansowej, organizacyjnej będzie regularnie (raz na kwartał lub raz na cztery miesiące) udostępniane wspólnikom w formie newslettera. W sekcji „pliki do pobrania” udostępnione będą istotne dokumenty i umowy dotyczące działalności Mzuri CFI.

  Nie będziemy jednak umieszczać w Strefie Inwestora ani w żaden inny sposób udostępniać wspólnikom każdej pojedynczej umowy, jaką podpisze spółka ani udostępniać bieżącego wglądu do księgowości spółki - nie ma takiej praktyki rynkowej. Niemniej, celem zabezpieczenia interesów wspólników, pełen dostęp do wszelkich informacji i dokumentów będą mieli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w tym także ci wyłonieni spośród grona wspólników niezwiązanych z Grupą Mzuri. Planujemy także publikować w Strefie Inwestora wszelkie umowy zawierane pomiędzy spółkami Mzuri CFI, a podmiotami powiązanymi, tj. innymi spółkami z Grupy Mzuri oraz współpracownikami Grupy Mzuri.

 9. Klauzula apostille nie jest wymagana. Pełnomocnictwo sporządzone w Irlandii powinno mieć formę notarialnego poświadczenia podpisu.
 10. Do każdej ze spółek potrzebujemy odrębnego pełnomocnictwa. W jego treści jest bowiem mowa o konkretnej spółce, którego dane pełnomocnictwo dotyczy.
 11. Tak. Jeżeli wspólnik zdecyduje o umorzeniu swoich udziałów, spółka będzie musiała je odkupić a następnie umorzyć - na zasadach opisanych w Umowie spółki.
 12. Udziały można zbyć lub podarować dowolnej osobie. Jednak należy pamiętać, że po transakcji każda ze stron - sprzedający i kupujący - musi posiadać co najmniej 10 udziałów.

  Udziały nie mogą być natomiast zapisywane w testamcie. W razie śmierci wspólnika, jego udziały są umarzane, a spadkobiercom przysługuje za nie wynagrodzenie w wysokości wartości bilansowej udziałów zmarłego wspólnika.

 13. "Wartość bilansowa udziału" oznacza wartość aktywów netto, tzn. aktywów (nieruchomości, gotówki i ewentualnie należności) pomniejszonych o zobowiązania spółki, podzielonych przez liczbę udziałów.